ขอบเขตการดำเนินงาน

 

            รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

บทที่ 1      บทนำและกรอบแนวคิดเพื่อการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทที่ 2      การวิเคราะห์บทบาทความสำคัญ ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค รวมถึงตำแหน่ง
                 การพัฒนาของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทที่ 3      การศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ความสอดคล้องของผังทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และมุมมองของต่างประเทศต่อศักยภาพ
                 การพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทที่ 4      สรุปผลรายงานการศึกษาขั้นต้น

 รายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)

บทที่ 5      การศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทที่ 6      การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวโน้มการใช้พื้นที่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทที่ 7      การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ รวมถึงผังแนวคิดและร่างกรอบนโยบายการใช้พื้นที่
                 ผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

บทที่ 8      การกำหนดทิศทางและร่างกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ผังนโยบายระดับภาค

                รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report)

บทที่ 9      กำหนดกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ผังนโยบายระดับภาค


22 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com